Regulamin najmu pojazdu

carei

Regulamin najmu pojazdu

CAREI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000668452 ul. Sowińskiego 28 01-105 Warszawa Nip: 527-249-90-39 zwana w dalszej części „CAREI” oddaje w najem, a Najemca bierze do płatnego użytkowania pojazd na czas określony w Umowie i za odpłatnością opisaną w rubryce: KOSZT/DOBA.
Najemca zgadza się dostosować do wymogów określonych w umowie najmu i zapłacić za usługę gotówką, kartą kredytową, lub za pomocą przelewu, chyba że płatnikiem jest strona trzecia podana w rubryce PŁATNIK. Najemca oświadcza, że przyjmuje niżej określone ogólne warunki najmu:
1.    Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony z kompletnym wyposażeniem, dokumentami pojazdu w miejscu wynajęcia samochodu lub w miejscu ustalonym przy wypożyczeniu pojazdu.
Do wyposażenia pojazdu zaliczamy: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, komplet narzędzi do wymiany koła, oraz opcjonalnie zmieniarki płyt CD, karty pamięci lub podobne.
2.    Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela CAREI co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu umowy. Opóźnienie w zdaniu samochodu wynoszące ponad 30 minut upoważnia CAREI do pobrania opłaty za następną dobę najmu.
3.    Niezastosowanie się Najemcy do terminu zwrotu określonego w umowie uważane będzie za samowolne, bezprawne używanie pojazdu. W takim przypadku CAREI zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o zaginięciu pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dobę używania pojazdu.
4.    Czas najmu określa się w dniach kalendarzowych, a czas trwania umowy najmu określa się w godzinach podając datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia umowy.
5.    Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń a ewentualne uwagi o stanie pojazdu odnotowane muszą być w rubryce UWAGI.
6.    Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
6. a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów jaka podana jest w dowodzie rejestracyjnym,
6. b) nie pchać pojazdu, nie holować innych pojazdów lub przyczep oraz nie brać udziału w rajdach, wyścigach lub innych zawodach,
6. c) nie opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody przedstawiciela CAREI (patrz Art. 10). W przypadku opuszczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody przedstawiciela CAREI. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej 615 PLN BRUTTO oraz pokrycia wszelkich kosztów sprowadzenia pojazdu do siedziby CAREI,
6. d) pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie oraz jedna osoba przez nią wskazana. Jeżeli najemcą jest firma, osoba przez nią upoważniona,
6. e) Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków najmu przez kierującego pojazdem,
6. f) kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy co najmniej od roku,
6. g) w pojeździe Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu palenia. Złamanie zakazu palenia skutkuje karą umowną w wysokości 400 PLN BRUTTO,
6. h) jeżeli ustanowiony jest limit kilometrów( rubryka: LIMIT KM/DOBA) to jego przekroczenie jest dodatkowo płatne według klasy pojazdu: A,B: 0,37 PLN BRUTTO za każdy przekroczony kilometr; C,D: 0,49 PLN BRUTTO za każdy przekroczony kilometr; E: 0,62 PLN BRUTTO za każdy przekroczony kilometr; P: 0,74 PLN BRUTTO za każdy przekroczony kilometr.
6. i)    utrata dokumentów do pojazdu która wystąpiła na skutek kradzieży lub niedbalstwa Najemcy skutkuje karą umowną w wysokości 400 PLN BRUTTO,
6. j) utrata kluczyków do pojazdu która wystąpiła na skutek kradzieży lub niedbalstwa Najemcy skutkuje:
-dla pojazdów klasy A,B,C,D,D+, D++,E,F,G,P karą umowną w wysokości 500 PLN BRUTTO + koszt dorobienia klucza według cennika ASO producenta pojazdu,
-w przypadku kiedy ubezpieczyciel auta będzie tego wymagać, koszty mogą wzrosnąć o wymianę wkładek zamków oraz stacyjki + koszt zakodowania nowego kluczyka.
6. k) Najemca otrzymuje pojazd czysty oraz zatankowany do pełna i zwraca go w takim samym stanie. W przypadku kiedy:
-pojazd zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem paliwa Najemca pokryje koszt brakującego paliwa oraz zapłaci za usługę uzupełniania stanu paliwa 50 PLN BRUTTO,
-pojazd zostanie zwrócony w pogorszonym stanie czystości Najemca zapłaci za umycie pojazdu 40 PLN BRUTTO.
6. l)    CAREI nie bierze odpowiedzialności za brak płynu do spryskiwaczy w zbiorniku. Najemca w przypadku jego braku ma możliwość uzupełnić płyn do spryskiwaczy we własnym zakresie.
6.    m) w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu z winy Najemcy koszt dostarczenia drugiego kompletu kluczyków skutkuje opłatą 50 PLN BRUTTO na terenie miast, w których CAREI ma siedzibę firmy lub oddział oraz 3 PLN BRUTTO za każdy kilometr przejechany do Najemcy poza terenem Warszawy.
7.    Pojazd będący przedmiotem Najmu posiada ważne ubezpieczenie OC,AC i NNW. Najemcę obowiązują wszystkie warunki ubezpieczeniowe określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczące utraty pojazdu wraz z dokumentami.
8.    CAREI zastrzega sobie prawo do monitorowania wynajmowanych pojazdów za pomocą nadajników GPS, a Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pozycji pojazdu.
9.    Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w całości w przypadku :
9.a) umyślnego działania lub za powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
9.b) uszkodzenia opon, felg, wnętrza pojazdu, w tym pozostawienia trwałych plam na tapicerce,
9.c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,
9.d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków gdy pojazd został skradziony,
9.e) ucieczki z miejsca wypadku,
9.f) wyjazdu pojazdem za granicę bez zgody CAREI,
9.g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
9.    h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
10.    W przypadku kiedy Najemca chce poruszać się wypożyczonym pojazdem poza granicami Polski musi uzyskać pisemną zgodę Wypożyczającego oraz wykupić tzw. Zieloną Kartę.
11.    W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy poza granicami kraju, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty holowania pojazdu do granicy Polski.
12.    Gdy zaistnieje wypadek drogowy w trakcie najmu lub inne zdarzenie losowe, kierujący wynajętym pojazdem ma obowiązek:
12.a) zawiadomić Policję i inne służby ratunkowe jeżeli są ranni ( numer telefonu 112)
12.b) zawiadomić niezwłocznie przedstawiciela CAREI o zaistniałej sytuacji: Centrala Warszawa 572-663-614
12.c) zapisać nazwiska i adresy uczestników wypadku oraz świadków,
12.d) zapisać wszystkie dane o pojazdach, w tym numery polis oraz nazwy firm ubezpieczeniowych innych pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
12.e) nie pozostawiać samochodu bez opieki lub zabezpieczenia po wypadku,
12.f) spisać protokół powypadkowy ze szczegółowym opisem zdarzenia.
13.    Odpowiedzialność Najemcy w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej lub parkingowej z ubezpieczenia Auto Casco (AC) ogranicza się (z zastrzeż. art. 9 Umowy) do udziału własnego i wynosi dla pojazdów:
– segmentu A,B –500 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu C – 1000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu D, D+ – 2000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu E – 3000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu F,G i P – 5000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu LUX – 6000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej chyba, że ustalenia umowy generalnej wynajmu stanowią inaczej.
Udział własny jest płatny bezpośrednio po zakończeniu Najmu. W przypadku gdy wartość szkody jest mniejsza niż wartość udziału własnego, udział własny Najemcy równy jest wartości szkody. Wartość szkody ustalana jest na podstawie kosztorysu AUDATEX. Udział własny nie obowiązuje w przypadku szkód z ustalonym sprawcą zdarzenia, w którym Najemca nie jest sprawcą zdarzenia co zostało potwierdzone przez Policję i pozwala to na likwidację szkody z polisy sprawcy.
13a)   Odpowiedzialność Najemcy w przypadku zaistnienia szkody kradzieżowej ogranicza się (z zastrzeż. Art 9 Umowy) do udziału własnego i wynosi dla pojazdów:
– segmentu A,B –1000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu C – 2000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu D, D+ – 3000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu E – 4000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu F,G i P – 6000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
– segmentu LUX – 7000 PLN na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, chyba, że ustalenia umowy generalnej wynajmu stanowią inaczej.
Udział własny jest płatny bezpośrednio po zakończeniu Najmu.
14.    Najemca może skorzystać z odpłatnego zniesienia udziału własnego. Koszt usługi zniesienia udziału własnego to 20 PLN BRUTTO za każdą rozpoczętą dobę najmu dla pojazdów klas od „A” do „D” oraz 30 PLN BRUTTO za każdą rozpoczętą dobę najmu dla pojazdów klas od „D++” do „P”. Decyzję o zniesieniu udziału własnego Najemca podjąć musi w obecności pracownika CAREI podczas przekazywania pojazdu w najem. Zgoda na zniesienie udziału własnego jest udzielana każdorazowo przez pracownika CAREI i potwierdzona jest w odpowiedniej rubryce w części A Umowy Najmu. Usługa zniesienia udziału własnego nie dotyczy szkód kradzieżowych.
15.    Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego prawa jazdy, CAREI zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty materialne.
16.    W przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego lub warunków umowy, Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. W rażących przypadkach CAREI zastrzega sobie możliwość zerwania umowy i odebrania pojazdu.
17.    CAREI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
18.    Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie.
Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do CAREI
19.   Na poczet wynajmu CAREI zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji jako formy zabezpieczenia wynajmu. Kaucja może być pobrana gotówką, kartą lub przelewem. Za wpłatę kaucji opisanej powyżej uważa się również zablokowanie środków na karcie kredytowej Najemcy, po uzyskaniu jego pisemnej zgody (podpis autoryzacji). Najemca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Wynajmującego operacji odnawiania pre-autoryzacji kwoty ustalonej kaucji widniejącej na umowie do chwili zwrotu samochodu bez fizycznego udziału karty płatniczej. CAREI przejmuje w całości lub w części kwotę ustalonej kaucji, bez fizycznego udziału karty płatniczej, w przypadku naruszenia niniejszych OWNP przez Najemcę lub osoby upoważnione, w tym w przypadku braku zapłaty naliczonych opłat. Najemca wyraża zgodę na potrącenie z kaucji wierzytelności przysługujących CAREI od Najemcy, w tym innych wierzytelności nieobjętych niniejszą umową. Z wpłaconej przez Najemcę kaucji pokryte mogą zostać poniższe usługi:
a)    sprowadzenie samochodu w przypadku, gdy zwrot samochodu nastąpi w miejscu innym niż ustalono przy podpisywaniu umowy najmu (koszt sprowadzenia samochodu wynosi 3 PLN BRUTTO za każdy kilometr od siedziby CAREI)
b)    umycie pojazdu zgodnie z Art. 6.k Umowy
c)    koszt uzupełnienia brakującego paliwa w przypadku gdy ilość paliwa nie będzie zgodna ze stanem z przed wypożyczenia zgodnie z Art. 6.k Umowy.
d)    rozliczenie udziału własnego i zniesienia udziału własnego w przypadku szkody komunikacyjnej.
Pozostała część kaucji zostanie zwrócona Najemcy. W przypadku gwarancji złożonej w postaci karty kredytowej, odpowiednia kwota zostanie pobrana z rachunku Najemcy.
20.   Opłaty za wynajem pojazdu i usługi dodatkowe mogą być dokonywane: bezpośrednio w siedzibie firmy gotówkowo, kartą debetową/kredytową, BLIK, oraz wygenerowanym linkiem z portalu Evo Collect
21. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty samochodu przez Najemcę.
22.    W przypadku gdy kaucja nie została pobrana Najemca zostanie obciążony kosztami wymieniony w Art. 19 na podstawie faktury VAT wystawionej na dane podane w Umowie.
23.    W przypadku niezapłacenia rachunku gotówką lub przelewem w ustalonym terminie, CAREI może naliczać odsetki za zwłokę.
24.    W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej Umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi wszelkie koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez CAREI Kancelarię.
25.    Wszelkie sprawy sporne dotyczące postanowień Umowy, nieuregulowane niniejszą Umową, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby CAREI.